STTSố kí hiệuNgày ban hànhTrích yếuFile đính kèm
01 Quyết định số 961/QĐ-ĐHTM 06/06/2023 Quyết định sửa đổi , bổ sung một số điều của Quy chế đào tạo trình độ ĐH (kèm theo QĐ 1119-ĐHTM) Tải tập tin 1
02 Báo cáo Chỉ số Thương mại điện tử Việt nam 2023 16/05/2023 Nền kinh tế bước vào năm 2022 với một số thuận lợi nhưng bắt đầu từ giữa năm đã bộc lộ những khó khăn nghiêm trọng. Những khó khăn này có thể kéo dài đến hết năm 2023. Mặc dù vậy, khảo sát của Hiệp hội Thương mại điện tử Việt Nam (VECOM) với hàng nghìn doanh nghiệp trên cả nước cho thấy lĩnh vực thương mại điện tử tiếp tục phát triển mạnh mẽ với tốc độ tăng trưởng trên 25% và đạt quy mô trên 20 tỷ USD. Tốc độ tăng trưởng này có thể được duy trì trong giai đoạn ba năm 2023 – 2025. Thành tựu trên mang lại sự khích lệ to lớn đối với cộng đồng kinh doanh trực tuyến. Tuy nhiên, quy mô của thương mại điện tử nước ta còn nhỏ, chiếm khoảng 8,5% tổng mức bán lẻ hàng hoá và doanh thu dịch vụ tiêu dùng. Xét riêng lĩnh vực bán lẻ hàng hoá, năm 2022 tỷ lệ bán lẻ hàng hoá trực tuyến (online retail) so với tổng mức bán lẻ hàng hoá khoảng 7,2%. Mặc dù mới ở giai đoạn phát triển ban đầu và quy mô còn nhỏ nhưng sự phát triển của thương mại điện tử đã bộc lộ nhiều yếu tố không bền vững. Ba yếu tố điển hình bao gồm khoảng cách phát triển giữa hai thành phố Hà Nội và Thành phố Hồ Chí Minh với 61 địa phương khác rất lớn dấu hiệu thu hẹp còn mờ nhạt , nguồn nhân lực chất lượng cao được đào tạo chính quy ở các trường đại học chưa đáp ứng kịp thời nhu cầu và hoạt động kinh doanh thương mại điện tử gây tác động ngày càng xấu tới môi trường. Báo cáo Chỉ số Thương mại điện tử những năm gần đây đã chỉ ra sự cần thiết phải triển khai các chính sách và giải pháp nhằm giải quyết ba vấn đề lớn nêu trên. Từ năm 2019 VECOM đã đề xuất Chương trình Phát triển Thương mại điện tử bền vững và trong những năm qua đã tích cực triển khai một số hoạt động cụ thể. Trong giai đoạn từ năm 2023 đến năm 2025 VECOM sẽ tư vấn, hỗ trợ các cơ quan quản lý nhà nước nghiên cứu, đề xuất chính sách và pháp luật hướng tới phát triển bền vững kinh tế số nói chung và thương mại điện tử nói riêng, đồng thời tuyên truyền, vận động cộng đồng kinh doanh trực tuyến tích cực triển khai các hoạt động cụ thể. Tải tập tin 1
03 Thông báo số 667/TB-ĐHTM 08/05/2023 Thông báo V/v thực hiện quy trình quản lý thực tập và làm tốt nghiệp của Khoa/Viện đối với sinh viên chính quy trên Phần mềm Quản lý đào tạo UIS Tải tập tin 1
04 Quyết định số 708/QĐ-ĐHTM 08/05/2023 Quyết định về việc thành lập hội đồng nghiệm thu học liệu điện tử các học phần khối ngành, chuyên ngành năm học 2022-2023 Tải tập tin 1
05 Quyết định số 533/KH-ĐHTM 29/04/2023 Kế hoạch cải tiến, nâng cao chất lượng cơ sở giáo dục (Sau khi được công nhận đạt tiêu chuẩn chất lượng) Tải tập tin 1
06 Quyết định số 142/QĐ-ĐHTM 29/04/2023 Về việc sửa đổi, bổ sung chuẩn đầu ra và chương trình đào tạo trình độ đại học năm 2023 - Ngành Hệ thống thông tin quản lý - Chuyên ngành HTTT (Định hướng nghề nghiệp) Tải tập tin 1
07 Quyết định số 142/QĐ-ĐHTM 29/04/2023 Về việc sửa đổi, bổ sung chuẩn đầu ra và chương trình đào tạo trình độ đại học năm 2023 - Ngành Hệ thống thông tin quản lý Tải tập tin 1
08 Quyết định số 142/QĐ-ĐHTM 29/04/2023 Về việc sửa đổi, bổ sung chuẩn đầu ra và chương trình đào tạo trình độ đại học năm 2023 - Ngành Thương mại điện tử Tải tập tin 1
09 Quyết định số 609/QĐ-ĐHTM 29/04/2023 Quyết định số 609 về việc phân công quản lý học phần thuộc thuộc các chương trình đào tạo chất lượng cao trình độ ĐH năm 2023 Tải tập tin 1
10 Quyết định số 608/QĐ-ĐHTM 29/04/2023 Quyết định số 608 về việc điều chỉnh phân công quản lý học phần thuộc bộ chương trình đào tạo các chuyên ngành trình độ đại học năm 2023 Tải tập tin 1