Chức năng - Nhiệm vụ

Khoa Hệ thống thông tin kinh tế và Thương mại điện tử là đơn vị được phân cấp với chức năng quản lý hành chính, quản lý nhân sự, quản lý đào tạo, quản lý sinh viên, quản lý tài sản thuộc khoa, tổ chức nghiên cứu và thực nghiệm khoa học và là một cấp quản lý kế hoạch được Hiệu trưởng giao
1. Chức năng: Khoa Hệ thống thông tin kinh tế và Thương mại điện tử là đơn vị được phân cấp với chức năng quản lý hành chính, quản lý nhân sự, quản lý đào tạo, quản lý sinh viên, quản lý tài sản thuộc khoa, tổ chức nghiên cứu và thực nghiệm khoa học và là một cấp quản lý kế hoạch được Hiệu trưởng giao.

2. Nhiệm vụ: Tham gia, xây dựng và trình Hiệu trưởng phê duyệt quy hoạch, kế hoạch nhiệm kỳ và từng năm học nhằm phát triển toàn diện khoa; đề xuất hướng nghiên cứu khoa học và các biện pháp quản lý mới; quản lý toàn diện các hoạt động giảng dạy, nghiên cứu khoa học, phát triển đội ngũ của các bộ môn thuộc khoa và quản lý đào tạo các chuyên ngành được Nhà trường phân công; xây dựng kế hoạch và tổ chức triển khai thực hiện các nhiệm vụ năm học được Hiệu trưởng giao; chỉ đạo, kiểm tra, đôn đốc các bộ môn và các thành viên trong khoa thực hiện kế hoạch công tác; quản lý toàn diện sinh viên thuộc khoa, tổ chức các hoạt động của sinh viên; tổ chức các sinh hoạt chuyên môn, các hội nghị, hội thảo khoa học của khoa, tổ chức phong trào thi đua; thực hiện hoạt động hợp tác, đối ngoại theo phân công của Hiệu trưởng; quản lý, lưu trữ kết quả học tập, rèn luyện của sinh viên.

Khoa được nhà trường giao nhiệm vụ quản lý đào tạo 02 chuyên ngành: Quản trị thương mại điện tử (thuộc ngành Thương mại điện tử) và Quản trị hệ thống thông tin (thuộc ngành Hệ thống thông tin quản lý), đáp ứng nhu cầu ngày càng tăng của xã hội về nguồn nhân lực có chất lượng cao trong lĩnh vực Thương mại điện tử, Hệ thống thông tin.
Xem thêm