Chương trình đào tạo chuyên ngành

TB SỐ 1457 - ĐIỀU CHỈNH CẤU TRÚC GIỜ TL/TH CỦA CÁC HỌC PHẦN

30/12/2021
Căn cứ vào kết luận tại buổi làm việc giữa Hiệu trưởng với Trưởng các đơn vị và kết luận tại cuộc họp các Hội đồng xây dựng chương trình đào tạo (CTĐT) vào ngày 20/12/2021, Nhà trường thông báo:

1. Điều chỉnh cấu trúc giờ thảo luận/thực hành của các học phần thuộc các CTĐT trình độ đại học, sau đại học gấp đôi giờ thảo luận/thực hành hiện nay; trong đó, 50% số giờ thảo luận/thực hành được thực hiện giảng dạy trên lớp như trước đây, 50% số giờ thảo luận/thực hành được giảng viên hướng dẫn làm bài thảo luận nhóm/bài tập nhóm bằng hình thức trực tuyến.
2. Việc thực hiện điều chỉnh cấu trúc giờ thảo luận/thực hành bắt đầu áp dụng từ học kỳ II (năm học 2021-2022).

Nội dung chi tiết xem tại file đính kèm./.