Chương trình đào tạo chuyên ngành

QUY ĐỊNH VỀ VIỆC THỰC TẬP VÀ LÀM TỐT NGHIỆP ĐỐI VỚI SINH VIÊN ĐẠI HỌC CHÍNH QUY NĂM HỌC 2022-2023

12/04/2022
Ngày 8 tháng 4 năm 2022, Trường Đại học Thương mại ban hành Quy định về việc thực tập và làm tốt nghiệp đối với sinh viên ĐHCQ năm học 2022-2023:
- Chương trình đào tạo đại trà (file thứ 1)
- Chương trình đào tạo hệ đặc thù (file thứ 2)
Sinh viên xem chi tiết trong file đính kèm.