Chuẩn đầu ra

QUY ĐỊNH CHUẨN ĐẦU RA TIẾNG ANH CHO SINH VIÊN TRÌNH ĐỘ ĐẠI HỌC

14/10/2021
Trường đại học Thương mại ban hành Quyết định số 1551/QĐ-ĐHTM ngày 13 tháng 10 năm 2021 về Quy định chuẩn đầu ra Tiếng Anh đối với sinh viên trình độ đại học. 
Đối tượng áp dụng: Sinh viên trình độ đại học trường đại học Thương mại.
Hiệu lực văn bản: 13/10/2021