Chuẩn đầu ra

QUYẾT ĐỊNH CÔNG NHẬN ĐẠT CHUẨN ĐẦU RA TIẾNG ANH VÀ CÔNG NHẬN HOÀN THÀNH CHƯƠNG TRÌNH GDTC CHO SINH VIÊN ĐHCQ

20/09/2022
Ngày 09 tháng 09 năm 2022, đại học Thương mại ban hành:

  1. Quyết định số 1440/QĐ-ĐHTM về việc công nhận hoàn thành chương trình Giáo dục thể chất cho 2260 sinh viên đại học chính quy khóa 56, 55 và khóa cũ và
  2. Quyết định số 1444/QĐ_ĐHTM về việc công nhận chuẩn đầu ra tiếng Anh cho 379 sinh viên đại học chính quy theo quy định của trường.

Danh sách các sinh viên của 2 chuyên ngành Quản trị Thương mại điện tử và Quản trị Hệ thống thông tin được công nhận hoàn thành chương trình GDTC và đạt chuẩn đầu ra tiếng Anh