Tin hoạt động

HỘI THẢO KHOA HỌC QUỐC GIA “Thương mại điện tử & Giải pháp thông tin trong thời kỳ Cách mạng công nghiệp 4.0”

19/09/2018
Hội thảo khoa học quốc gia
Căn cứ Quyết định 689/QĐ-TTg ngày 11 tháng 5 năm 2014 của Thủ tướng
Chính phủ về việc phê duyệt Chương trình phát triển TMĐT Quốc gia năm
2014-2020, sáng ngày 19/09/2018, Cục TMĐT & Kinh tế số - Bộ Công
Thương và Khoa Hệ thống thông tin kinh tế & Thương mại điện tử - Trường Đại
học Thương Mại phối hợp tổ chức Hội thảo khoa học Quốc gia "Thương mại
điện tử và giải pháp thông tin trong thời kỳ cách mạng công nghiệp 4.0" tại
Trường ĐHTM.

Hội thảo là diễn đàn chia sẻ, trao đổi thảo luận về những định hướng, những nhu
cầu thực tế đã, đang và sẽ đặt ra đối với nguồn nhân lực TMĐT và CNTT trên
nhiều phương diện công tác, chuyên môn: từ quản lý nhà nước tới các hoạt động
kinh doanh thực tế, từ Trung ương tới các địa phương, doanh nghiệp; Từ các bộ
quản lý tới các nhân viên..

Nội dung của Hội thảo tập trung vào 3 chủ đề chính là:
Phần 1. Các xu hướng ứng dụng của TMĐT trong cuộc CMCN 4.0
Phần 2. Ứng dụng giải pháp thông tin trong bối cảnh CMCN 4.0
Phần 3. Quản lý nhà nước, Phát triển nguồn nhân lực, Tài chính, Ngân hàng
trong bối cảnh CMCN 4.0

Đến tham dự Hội thảo, có rất nhiều Trường Đại học, Viện nghiên cứu, Doanh
nghiệp trong cả nước như Đại học Quốc Gia Hà Nội, HV Bưu chính viễn thông,
ĐH Sư phạm kỹ thuật Hưng Yên, Học viện Tài chính, ĐH Mỏ địa chất, Đại học
Điện lực, Đại học Hải Phòng, Đại học Kinh tế Đà Nẵng, Đại học Công nghiệp
HN, Đại học Thủy Lợi, Đại học Nội vụ, Đại học Hải Phòng, Đại học Kinh tế -
Đại học Đà Nẵng, Học viện ngân hàng, Viện nghiên cứu chiến lược thương hiệu
và cạnh tranh, Học viện chính trị khu vực I, Viện nghiên cứu Quản lý Trung
ương, Viện Kinh tế & Quản lý – ĐH Bách Khoa HN, Tổng công ty Vinaphone,
Công ty cổ phần công nghệ Sapo, Công ty cổ phần công nghệ Đại Việt Group,
và rất nhiều các doanh nghiệp đầu ngành trong lĩnh vực TMĐT và CNTT …

Thông qua hội thảo, các nhà nghiên cứu, các nhà khoa học, các giảng viên, các
doanh nghiệp đã tìm được những hướng nghiên cứu mới, những câu trả lời thỏa
đáng, những giải pháp thông tin phù hợp cho tổ chức của mình phù hợp với cuộc
CMCN lần thứ 4.