Đề cương Cơ sở Toán học cho Tin học
Đề cương Cơ sở Toán học cho Tin học Đề cương các học phần Bài giảng thuộc Bộ môn Công nghệ thông tin - Khoa Hệ thống thông tin kinh tê & Thương mại điện tử - Trường Đại học Thương Mại 30/10/2018
Bài giảng Các Phần Mềm Ứng dụng trong Doanh nghiệp
Bài giảng Các Phần Mềm Ứng dụng trong Doanh nghiệp Đề cương các học phần Bài giảng thuộc Bộ môn Công nghệ thông tin - Khoa Hệ thống thông tin kinh tê & Thương mại điện tử - Trường Đại học Thương Mại 30/10/2018
Bài giảng An toàn và Bảo mật thông tin
Bài giảng An toàn và Bảo mật thông tin Đề cương các học phần Bài giảng thuộc Bộ môn Công nghệ thông tin - Khoa Hệ thống thông tin kinh tê & Thương mại điện tử - Trường Đại học Thương Mại 30/10/2018