Bài giảng Quản trị Hệ thống thông tin Doanh nghiệp
Bài giảng Quản trị Hệ thống thông tin Doanh nghiệp Đề cương các học phần Bài giảng thuộc Bộ môn Công nghệ thông tin - Khoa Hệ thống thông tin kinh tê & Thương mại điện tử - Trường Đại học Thương Mại 30/10/2018
Bài giảng Phát triển Hệ thống thông tin kinh tế
Bài giảng Phát triển Hệ thống thông tin kinh tế Đề cương các học phần Bài giảng thuộc Bộ môn Công nghệ thông tin - Khoa Hệ thống thông tin kinh tê & Thương mại điện tử - Trường Đại học Thương Mại 30/10/2018
Bài giảng Phân tích và Thiết kế Hệ thống thông tin
Bài giảng Phân tích và Thiết kế Hệ thống thông tin Đề cương các học phần Bài giảng thuộc Bộ môn Công nghệ thông tin - Khoa Hệ thống thông tin kinh tê & Thương mại điện tử - Trường Đại học Thương Mại 30/10/2018
Bài giảng Mạng máy tính và Truyền thông
Bài giảng Mạng máy tính và Truyền thông Đề cương các học phần Bài giảng thuộc Bộ môn Công nghệ thông tin - Khoa Hệ thống thông tin kinh tê & Thương mại điện tử - Trường Đại học Thương Mại 30/10/2018
Bài giảng Hệ thống thông tin Quản lý
Bài giảng Hệ thống thông tin Quản lý Đề cương các học phần Bài giảng thuộc Bộ môn Công nghệ thông tin - Khoa Hệ thống thông tin kinh tê & Thương mại điện tử - Trường Đại học Thương Mại 30/10/2018