Đề cương các học phần

Bài giảng Hệ thống thông tin Quản lý

30/10/2018
Bài giảng thuộc Bộ môn Công nghệ thông tin - Khoa Hệ thống thông tin kinh tê & Thương mại điện tử - Trường Đại học Thương Mại
Nội dung chi tiết Bài giảng: https://goo.gl/dWMtGU
Nội dung chi tiết Đề cương: https://goo.gl/6H5ewp