Đề cương các học phần

Đề cương Cơ sở Toán học cho Tin học

30/10/2018
Bài giảng thuộc Bộ môn Công nghệ thông tin - Khoa Hệ thống thông tin kinh tê & Thương mại điện tử - Trường Đại học Thương Mại
Nội dung chi tiết: https://goo.gl/ph7m98