Thông báo

VV THỰC TẬP VÀ LÀM TỐT NGHIỆP; XÉT, CÔNG NHẬN TỐT NGHIỆP VÀ BẾ GIẢNG KHÓA HỌC ĐỐI VỚI SINH VIÊN CHÍNH QUY NĂM HỌC 2023-2024

08/05/2023

Căn cứ Quyết định số 555/-TM-ĐT ngày 16/8/2013 ban hành Quy định về đào tạo đại học hệ chính quy theo hệ thống tín chỉ; Quyết định số 247/-ĐHTM-QLĐT ngày 10/4/2017, Quyết định số 598/-ĐHTM-QLĐT ngày 12/9/2017 Quyết định số 432/-ĐHTM-QLĐT ngày 09/4/2019 của Hiệu trưởng Trường Đại học Thương mại về việc sửa đổi, bổ sung một số điều trong Quy định đào tạo hệ đại học chính quy theo hệ thống tín chỉ

Căn cứ vào Quyết định số 601/-ĐHTM-QLĐT ngày 10/5/2019 của Hiệu trưởng Trường Đại học Thương mại ban hành Quy định về đào tạo chất lượng cao trình độ đại học

Nhà trường thông báo về việc thực tập làm tốt nghiệp; xét, công nhận tốt nghiệp bế giảng khóa học đối với sinh viên chính quy năm học 2023-2024.

Chi tiết về đối tượng, điều kiện, thời gian thực tập và làm tốt nghiệp; điều kiện xét, công nhận tốt nghiệp trong file đính kèm.