Đào tạo & QLSV

THÔNG BÁO VỀ XÉT MIỄN HỌC CÁC HỌC PHẦN TIẾNG ANH, TIN HỌC QUẢN LÝ VÀ ĐIỀU CHỈNH CÁC TRƯỜNG HỢP SINH VIÊN THUỘC DIỆN "KHÔNG XÉT" CẢNH BÁO KQHT, BUỘC THÔI HỌC CẤP KHOA/VIỆN

09/11/2022
Tháng 9/2022, Trường đại học Thương mại đã ban hành  2 thông báo:
1. Thông báo số 1232 ngày 26/9/2022 v.v xét miễn các HP Tiếng Anh và Tin học quản lý
2. Thông báo số 1207 ngày 22/9/2022 v.v Điều chỉnh các trường hợp sv thuộc diện " Không xét" trong cảnh báo KQHT, buộc thôi học cấp Khoa/viện

Để được miễn học, miễn thi các học phần Tiếng Anh, Tin học quản lý, sinh viên đọc kĩ thông báo, làm đầy đủ hồ sơ gửi về phòng Quản lý đào tạo (F200) hoặc scan gửi về các địa chỉ email trong thông báo.