Thông báo

THÔNG BÁO LÙI THỜI GIAN THỰC TẬP VÀ LÀM TỐT NGHIỆP

18/08/2021
THÔNG BÁO CỦA NHÀ TRƯỜNG VỀ VIỆC LÙI THỜI GIAN THỰC TẬP VÀ LÀM TỐT NGHIỆP ĐỐI VỚI SINH VIÊN ĐẠI HỌC CHÍNH QUY:
1
Chi tiết xem tại file đính kèm: