Đào tạo & QLSV

SỬA ĐỔI, BỔ SUNG CĐR VÀ CTĐT CỦA 19 CHƯƠNG TRÌNH ĐÀO TẠO TRONG ĐỢT ĐÁNH GIÁ GIỮA CHU KÌ NĂM 2022

07/09/2022
Ngày 24 tháng 05 năm 2022, Trường đại học Thương mại ban hành quyết định 838/QĐ-ĐHTM về việc sửa đổi, bổ sung chuẩn đầu ra và chương trình đào tạo của 19 chương trình đào tạo trình độ đại học trong đợt đánh giá giữa chu kì năm 2022. Trong đó có 2 chương trình đào tạo chuẩn của Khoa:

Chương trình đào tạo: Quản trị Thương mại điện tử
Ngành đào tạo: Thương mại điện tử
Mã ngành: 7340122
Trình độ đào tạo: Đại học


Chương trình đào tạo: Quản trị Hệ thống thông tin
Ngành đào tạo: Hệ thống thông tin quản lý
Mã ngành: 7340405
Trình độ đào tạo: Đại học


Chi tiết về chương trình đào tạo Quản trị Thương mại điện tử, Quản trị Hệ thống thông tin trong file đính kèm.