Thông báo

QUYẾT ĐỊNH KHEN THƯỞNG ĐỐI VỚI SINH VIÊN TỐT NGHIỆP ĐẠI HỌC HỆ CHÍNH QUY THÁNG 4/2023

21/04/2023

Ngày 20 tháng 04 năm 2023, Đại học Thương mại ban hành quyết định 584/QĐ-ĐHTM về việc khen thưởng đối với sinh viên tốt nghiệp ĐHCQ tháng 4/2023.

Khen thưởng toàn diện: 06 sinh viên

Khen thưởng về học tập: 31 sinh viên

Khen thưởng về công tác: 02 sinh viên