Đào tạo & QLSV

QUYẾT ĐỊNH CÔNG NHẬN MIỄN HỌC VÀ QUY ĐỔI ĐIỂM CÁC HỌC PHẦN TIẾNG ANH CHO SINH VIÊN ĐHCQ

09/11/2022

Ngày 11 tháng 8 năm 2022, trường Đại học Thương mại ban hành quyết định 1264/QĐ-ĐHTM về việc công nhận miễn học và quy đổi điểm học phần Tiếng Anh cho sinh viên Khóa 57 ĐHCQ, cụ thể:
- Học phần tiếng Anh 1 và Tiếng Anh 2 cho 120 sinh viên các chương trình đào tạo không thuộc ngành Ngôn ngữ Anh;
- Học phần Tiếng Anh 3 cho 122 sinh viên các chương trình đào tạo không thuộc ngành ngôn ngữ Anh.
(có danh sách trong file đính kèm)