Thông báo

Quyết định cảnh báo KQHT và Buộc thôi học vì kết quả học tập kém, hết thời gian học tập tại Trường của sinh viên chính quy học kỳ 2 (2022-2023)

30/08/2023

Sinh viên đọc thông tin trong file đính kèm.