Thông báo

Quy định về chuẩn đầu ra tiếng Anh áp dụng cho sinh viên trình độ đại học của Trường Đại học Thương mại

06/09/2020
Quyết định số 973/QĐ-ĐHTM ngày 4/9/2020 v/v ban hành Quy định về chuẩn đầu ra tiếng Anh áp dụng cho sinh viên trình độ đại học của Trường Đại học Thương mại.
Nội dung Quy định số 973/QĐ-ĐHTM ban hành ngày 04/09/2020:

1. Phạm vi điều chỉnh:
- Sinh viên hệ CQ thuộc các CTĐT chuẩn, CTĐT chất lượng cao của Trường ĐHTM;
- Sinh viên hệ vừa học vừa làm của Trường ĐHTM;

2. Yêu cầu về chuẩn đầu ra TA:
- Đối với SV hệ CQ ngành TMĐT và ngành HTTT của Khoa Hệ thống thông tin kinh tế & TMĐT: áp dụng chuẩn đầu ra TA trình độ Bậc 3 theo Khung năng lực ngoại ngữ 6 bậc dùng cho Việt Nam kèm theo Thông tư số 01/2014/TT-BGDĐT ngày 24/01/2014 của Bộ Giáo dục và Đào tạo

3. Công nhận đạt chuẩn:
- SV được công nhận đạt chuẩn đầu ra TA nếu đáp ứng một trong các điều kiện sau:
+ Có kết quả đánh giá đạt bậc 3 theo Khung năng lực ngoại ngữ 6 bậc trong kỳ đánh giá năng lực TA do Nhà trường tổ chức.
+ Có một trong các chứng chỉ TA còn hiệu lực (tính đến ngày xét tốt nghiệp) đạt mức tương đương sau đây:
          +) TOEIC 450 do Viện khảo thí giáo dục Hoa Kỳ (ETS) cấp
          +) IELTS 4.5 do Hội đồng Anh, IDP, ESOL cấp
          +) TOEFL iBT 45 do Viện Khảo thí giáo dục Hoa Kỳ (ETS) cấp

4. Về việc tổ chức lớp học phần TA
- Xem chi tiết tại TB