Đào tạo & QLSV

KHỞI ĐỘNG NĂM HỌC 2022-2023 VỚI TUẦN SINH HOẠT CÔNG DÂN

09/11/2022

Thực hiện kế hoạch số 821/KH-ĐHTM ngày 29 tháng 06 năm 2022 của trường Đại học Thương mại, sinh viên các khóa 55, 56, 57 Khoa HTTT Kinh tế và TMĐT đã học tập nghiêm túc Tuần sinh hoạt công dân - Sinh viên năm học 2022-2023.


Tuần sinh hoạt học tập từ ngày 1/8/2022 tới ngày 6/8/2022 đã nâng cao nhận thức của sinh viên  về đường lối, chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước, tình hình chính trị, kinh tế - xã hội trong nước và quốc tế hiện nay. Đồng thời, cũng giúp sinh viên nhận thức được những nội dung cơ bản của văn hóa trường Đại học, tự giác thực hiện văn hóa học đường trong quá trình học tập và rèn luyện.
Qua 1 tuần học tập, sinh viên cũng hiểu rõ và thực hiện nghiêm túc quyền lợi, nghĩa vụ và trách nhiệm của mình trong quá trình học tập, nắm được quy chế, quy định của Trường, các chế độ, chính sách, khen thưởng, kỉ luật,...


Một số hình ảnh trong tuần sinh hoạt Công dân - Sinh viên năm 2022-2023:

Chúc các em một năm học mới gặt hái nhiều thành công.