Thông báo

DANH SÁCH SINH VIÊN ĐƯỢC MIỄN HỌC PHÍ

09/12/2021
Thông báo danh sách sinh viên được miễn học phí kèm theo quyết định 1884/QĐ-ĐHTM của Trường Đại học Thương mại.
Chi tiết trong file đính kèm.