Đào tạo & QLSV

DANH SÁCH ĐỀ TÀI KLTN CỦA SINH VIÊN K55, KHÓA CŨ NGÀNH THƯƠNG MẠI ĐIỆN TỬ VÀ NGÀNH HỆ THỐNG THÔNG TIN QUẢN LÝ

09/11/2022

Thông báo danh sách đề tài KLTN, giáo viên hướng dẫn sinh viên K55, Khóa cũ ngành Thương mại điện tử và ngành Hệ thống thông tin quản lý. Sinh viên đọc kỹ thông báo và hướng dẫn làm Khóa luận tốt nghiệp để hoàn thành KLTN theo đúng thời gian và quy định của Khoa.