Đào tạo & QLSV

CHUẨN ĐẦU RA VÀ CHƯƠNG TRÌNH ĐÀO TẠO QUẢN TRỊ HỆ THỐNG THÔNG TIN (ĐỊNH HƯỚNG NGHỀ NGHIỆP)

07/09/2022

Ngày 21 tháng 01 năm 2022, Đại học Thương mại đã chính thức ban hành quyết định 111/QĐ-ĐHTM về chuẩn đầu ra và chương trình đào tạo Quản trị Hệ thống thông tin (chương trình định hướng nghề nghiệp) trình độ đại học. 


Ngành đào tạo: Hệ thống thông tin quản lý
Chuyên ngành: Quản trị Hệ thống thông tin
Mã ngành: 7340405
Trình độ đào tạo: Đại học
Ngôn ngữ đào tạo: Tiếng Việt


Thông tin chi tiết về Chuẩn đầu ra và Khung chương trình đào tạo trong file đính kèm.