STTSố kí hiệuNgày ban hànhTrích yếuFile đính kèm
21 HT02 08/05/2020 Thư mời viết bài Hội thảo khoa học Quốc gia "Phát triển Thương mại điện tử Việt Nam trong kỷ nguyên số" laws Tải tập tin 1
22 PH01 06/03/2020 PHIẾU LẤY Ý KIẾN PHẢN HỒI VỀ CHẤT LƯỢNG ĐÀO TẠO VÀ MỨC ĐỘ ĐÁP ỨNG NHU CẦU XÃ HỘI (Dành cho cựu người học) laws Tải tập tin 1
23 MD05 19/05/2017 Mẫu đơn xin cấp lại bảng điểm tốt nghiệp laws Tải tập tin 1
24 MD06 19/05/2017 Mẫu đơn xin xác nhận kết quả học tập laws Tải tập tin 1
25 QD03 25/04/2016 Quy định thực hiện chế độ và định mức công tác đối với giáo viên cơ hữu trường đại học Thương mại laws Tải tập tin 1
26 Quyết định số 973/QĐ-ĐHTM 04/09/2020 Quy định về chuẩn đầu ra tiếng Anh áp dụng cho sinh viên trình độ đại học của Trường Đại học Thương mại laws Tải tập tin 1
27 PH02 19/09/2019 PHIẾU KHẢO SÁT Ý KIẾN NGƯỜI SỬ DỤNG LAO ĐỘNG VỀ CHẤT LƯỢNG ĐÀO TẠO VÀ MỨC ĐỘ ĐÁP ỨNG NHU CẦU XÃ HỘI laws Tải tập tin 1
28 MD04 19/05/2017 Mẫu đơn xin hoãn xét tốt nghiệp laws Tải tập tin 1
29 MD03 19/05/2017 Mẫu đơn xin xét tốt nghiệp laws Tải tập tin 1
30 MD01 19/05/2016 Mẫu đơn xin đăng ký thi học phần laws Tải tập tin 1