Giới thiệu

Giới thiệu
  1. GIỚI THIỆU SƠ LƯỢC

            Khoa Hệ thống thông tin kinh tế và Thương mại điện tử (Faculty of Economic information systems and E-commerce) là Khoa đầu ngành đào tạo Thương mại điện tử và Hệ thống thông tin quản lý trong khối các Trường Đại học kinh tế và quản lý, chuyên đào tạo chuyên gia Thương mại điện tử và Hệ thống thông tin cho đất nước trình độ đại học. Khoa còn là đơn vị nghiên cứu chuyên sâu, tư vấn chính sách vĩ mô về Thương mại điện tử và Hệ thống thông tin cho các cơ quan quản lý nhà nước, trung tâm phát triển TMĐT địa phương và chuyển giao, tư vấn công nghệ và quản trị cho doanh nghiệp.

  1. LỊCH SỬ HÌNH THÀNH

          Khoa Hệ thống thông tin kinh tế và Thương mại điện tử (Faculty of Economic information systems and E-commerce) thuộc Trường Đại học Thương Mại tiền thân là Khoa Thương mại điện tử được thành lập vào tháng 05 năm 2005 và Khoa Hệ thống thông tin kinh tế được thành lập vào năm 2008.
         Ngày 28 tháng 10 năm 2016, thực hiện theo Quyết định số 876/QĐ-ĐHTM của Hiệu trưởng trường Đại học Thương Mại, Khoa Thương mại điện tử và Khoa Hệ thống thông tin kinh tế sáp nhập thành Khoa Hệ thống thông tin kinh tế và Thương mại điện tử như hiện nay.

  1. SỨ MỆNH

          Khoa Hệ thống thông tin kinh tế và Thương mại điện tử có sứ mệnh cung cấp cho xã hội cử nhân ngành Thương mại điện tử, cử nhân ngành Hệ thống thông tin quản lý, các sản phẩm đào tạo, nghiên cứu khoa học, tư vấn, ứng dụng và chuyển giao công nghệ có chất lượng cao, có thương hiệu, đạt chuẩn khu vực và quốc tế về lĩnh vực Thương mại điện tử và Hệ thống thông tin, góp phần quan trọng vào sự nghiệp công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước trong bối cảnh hội nhập kinh tế thế giới.

Xem thêm