Quay trở lại danh sách

Vv nộp Đơn/Đăng ký xét tốt nghiệp; nộp Chứng chỉ ngoại ngữ, Chứng chỉ tin học quốc tế của sinh viên chính quy khóa 56 và khóa cũ để xét các điều kiện tốt nghiệp đợt tháng 3/2024

15/01/2024 08:51

Ngày 12 tháng 01 năm 2024, trường Đại học Thương mại ban hành Thông báo số 198/TB-ĐHTM về việc nộp Đơn/Đăng ký xét tốt nghiệp; nộp Chứng chỉ ngoại ngữ, Chứng chỉ tin học quốc tế của sinh viên chính quy khóa 56 và khóa cũ để xét các điều kiện tốt nghiệp đợt tháng 3/2024, nội dung cụ thể: