Quay trở lại danh sách

VỀ VIỆC MIỄN HỌC, QUY ĐỔI ĐIỂM CÁC HỌC PHẦN TIẾNG ANH, XÉT MIỄN HỌC HỌC PHẦN TIN HỌC QUẢN LÝ VÀ XÉT ĐẠT CHUẨN TIẾNG ANH, CHUẨN KĨ NĂNG SỬ DỤNG CÔNG NGHỆ THÔNG TIN ĐỐI VỚI SINH VIÊN CHÍNH QUY K59 ĐỢT THÁNG 9 NĂM 2023

03/08/2023 15:30