Quay trở lại danh sách

THÔNG BÁO V/v TRIỂN KHAI KẾ HOẠCH HỌC KÌ 2 NĂM HỌC 2021-2022

26/08/2021 21:17

THÔNG BÁO V/v TRIỂN KHAI KẾ HOẠCH HỌC KÌ 2 NĂM HỌC 2021-2022

Đến thời điểm hiện tại, dịch bệnh Covid-19 vẫn chưa thực sự được kiểm soát, Ban Giám hiệu quyết định triển khai kế hoạch học kỳ 2 năm học 2021-2022 như sau:
- Đối với tất cả các trình độ/hình thức đào tạo của trường theo phương thức trực tuyến.
- Sinh viên thực tập và làm tốt nghiệp trong học kì I 2021-2022, nộp bản mềm theo thời gian quy định và nộp bản cứng qua bưu điệm chậm nhất ngày 30/12/2021 (theo dấu bưu điện).