Quay trở lại danh sách

QUYẾT ĐỊNH KHEN THƯỞNG ĐỐI VỚI SINH VIÊN ĐHCQ TỐT NGHIỆP THÁNG 4/2023

21/04/2023 11:41

Ngày 20 tháng 4 năm 2023, Trường Đại học Thương mại ban hành quyết định 584/QĐ-ĐHTM về việc khen thưởng đối với sinh viên ĐHCQ khóa 55 tốt nghiệp tháng 4/2023.