Thông tin nhân sự

Quay trở lại danh sách
 TS. Trần Hoài Nam

TS. Trần Hoài Nam

Chức vụ: Giảng viên chính

Nơi sinh: Hà Nội

Địa chỉ email: namth@vcu.edu.vn

LÝ LỊCH KHOA HỌC
                       

1. Họ và tên: TRẦN HOÀI NAM

2. Năm sinh: 1975                            
3. Nam/Nữ:   Nam 

4.  Học hàm:                                                              Năm được phong:
     Học vị:  Tiến sĩ                                                     Năm đạt học vị: 2014

5. Chức vụ công tác: Giảng viên

6. Địa chỉ nhà riêng: Hà Nội

    Điện thoại NR: 
    E-mail: namth@tmu.edu.vn

7. Cơ quan công tác:

    Tên cơ quan: Trường Đại học Thương Mại       
    Địa chỉ cơ quan: 79 Hồ Tùng Mậu, Cầu Giấy, Hà Nội
    Điện thoại: (04) 3764 3219
    Website: tmu.edu.vn

8. Quá trình đào tạo

Bậc đào tạo

Nơi đào tạo

Chuyên ngành

Năm tốt nghiệp

Đại học

Trường Đại học Thương mại

QTKD

1996

Tiến sỹ

Trường Đại học Thương mại

QTKD

2014

 

9. Trình độ ngoại ngữ (mỗi mục đề nghị ghi rõ mức độ: Tốt/Khá/TB)

TT

Tên ngoại ngữ

Nghe

Nói

Đọc

Viết

1

Anh văn

Khá

Khá

Khá

Khá

2

 

 

 

 

 

10. Quá trình công tác

Thời gian
(từ năm ... đến năm...)

Vị trí
công tác

Lĩnh vực
chuyên môn

Cơ quan công tác

01/2000 – 06/2005

Giảng viên

 

Bộ môn Kinh tế doanh nghiệp – Khoa Quản trị doanh nghiệp – Trường Đại học Thương mại

07/2005 - nay

Giảng viên

 

Bộ môn TMĐT – Khoa Thương mại điện tử – Trường Đại học Thương mại

11. Các bài báo khoa học được công bố

TT

Tên bài báo
 

Tác giả
hoặc  đồng
tác giả

Nơi công bố
(tên tạp chí, kỷ yếu hội thảo khoa học đã đăng )

Năm
công bố

1

Kinh tế tư nhân ở Việt Nam - Một số khó khăn cần tháo gỡ

Tác giả

Tạp chí Phát triển kinh tế, số 117

2000

2

Tạo nguồn nhân lực - giải pháp then chốt để phát triển thương mại điện tử ở Việt Nam

Tác giả

Kỷ yếu Hội thảo khoa học "Thương mại điện tử với đổi mới và phát triển đào tạo và quản trị kinh doanh của các trường đại học nước ta", 2002, tr.34-38

2002

3

Thương mại điện tử - Một số vấn đề cơ bản

Tác giả

Kỷ yếu Hội thảo khoa học "Thương mại điện tử với đổi mới và phát triển đào tạo và quản trị kinh doanh của các trường đại học nước ta", 2002, tr.67-77

2002

4

Phát triển các mô hình kinh doanh TMĐT B2C và B2B

Tác giả

Kỷ yếu Hội thảo khoa học “Những vấn đề cơ bản về QTKD và thương mại trong bối cảnh CNTT và kinh tế tri thức”, 2006, tr.274-280

2006

5

Quản trị tri thức và một số kinh nghiệm đào tạo quản trị tri thức ở các trường đại học trên thế giới

Đồng tác giả

Kỷ yếu Hội thảo khoa học “Những vấn đề cơ bản về QTKD và thương mại trong bối cảnh CNTT và kinh tế tri thức” ”, 2006, tr.823-831

2006

6

Xu hướng phát triển các dịch vụ CNTT-VT nhằm hỗ trợ hoạt động kinh doanh của các doanh nghiệp

Tác giả

Kỷ yếu Hội thảo khoa học “CNTT và phát triển TMĐT trong bối cảnh kinh tế mới

2007

7

Kinh nghiệm xây dựng mô hình hợp tác toàn diện giữa nhà trường với doanh nghiệp của Khoa Thương mại điện tử

Đồng tác giả

Tạp chí Khoa học thương mại, số 31 8/2009, tr.65-68

2009

8

Xu hướng phát triển thương mại điện tử B2B trên thế giới và định hướng cho các doanh nghiệp Việt Nam

Tác giả

Tạp chí Ngiên cứu Tài chính Kế toán, số 11 (100) 2011, tr.28-32

2011

9

Tình hình phát triển thương mại điện tử B2B ở một số nước trên thế giới và bài học đối với Việt Nam

Tác giả

Tạp chí Khoa học Thương mại,
số 43 (8/2011), tr64-72

2011

10

Ứng dụng mô hình thương mại điện tử B2B ở các doanh nghiệp Việt Nam – Thực trạng và giải pháp

Tác giả

Tạp chí Thương mại,
số 26, 27 (2011), tr.15-17 (26), tr.15-16 (27)

2011

11

Ứng dụng công cụ quản trị tri thức tại các doanh nghiệp Việt Nam - Thực trạng và hàm ý giải pháp

Tác giả

Tạp chí Khoa học Thương mại
số 74+75 (10+11/2014), tr.84-92

2014

12

Ứng dụng công cụ quản trị tri thức tại các doanh nghiệp Việt Nam

Tác giả

Kỷ yếu hội thảo khoa học quốc tế "Những vấn đề về quản lý kinh tế và quản trị kinh doanh hiện đại", 2014, tr.834-846

2014

13

Văn hóa kinh doanh của doanh nghiệp sáng tạo tri thức - Bài học từ Nhật Bản

Đồng tác giả

Kỷ yếu Hội thảo khoa học quốc gia "Vai trò văn hóa kinh doanh trong kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa ở Việt Nam", Đà Nẵng, tr.63-69

2015

14

Một số kiến nghị nhằm hoàn thiện kỹ năng sinh viên Thương mại điện tử Trường Đại học Thương mại

Đồng tác giả

Kỷ yếu hội thảo quốc gia "Tổng kết 10 năm đào tạo chính quy ngành Thương mại điện tử và hướng phát triển", Hà Nội, 2015, tr.133-142

2015

15

Xây dựng mạng sinh viên khoa Thương mại điện tử nhằm tăng cường kết nối và chia sẻ thông tin

Tác giả

Kỷ yếu hội thảo quốc gia "Tổng kết 10 năm đào tạo chính quy ngành Thương mại điện tử và hướng phát triển", Hà Nội, 2015,  tr.258-267

2015

16

Ứng dụng mô hình SECI trong quản trị tri thức tại các tổ chức giáo dục Việt Nam

Đồng tác giả

 

Tạp chí Khoa học Thương mại
số 76 (12/2014), tr.45-52

2015

17

Critical Success Factors of Knowledge Management System in Vietnam

Tác giả

International Journal of Business and Economics Research, Vol. 4, No.6 (2015), pages 323-327;
DOI: 10.11648/j.ijber.20150406.18

2015

18

Công nghệ thông tin trong chia sẻ và phổ biến tri thức tại các doanh nghiệp sản xuất

Tác giả

Tạp chí Kinh tế và Phát triển, số 224(2) (tháng 02/2016), tr.61-70

2016

19

Thái độ khách hàng đối với quảng cáo trên thiết bị di động của các doanh nghiệp Việt Nam

Tác giả

Tạp chí Khoa học Thương mại
số 98 (10/2016), tr.47-55

2016

20

Hạn chế rủi ro xuất khẩu nông sản cho các doanh nghiệp Việt Nam thời gian tới

Đồng tác giả

Kỷ yếu Hội thảo khoa học quốc tế “Kinh tế Việt Nam trong thời kỳ hội nhập: Cơ hội và thách thức”, tập 2, tr.817-826

2016

21

The impact of user interaction in social media on brand awareness and purchase intention of shoes retail sector in Vietnam: An empritical study of Giaytot.com on Facebook

Đồng tác giả

Proceedings of The 5th International Conference on Emerging Challenges: Partnership Enhancement (ICECH2016), Bach Khoa Publishing House, Hanoi, 11/2016, pages 556-564

2016

22

Customer's Attitudes towards Mobile Advertising of Vietnam Enterprises

Tác giả

Trade Science Journal, Vol.4:2, (December 2016), pp.47-56

2016

23

Knowledge Training and transferring in Hoang Duong Joint Stock Company - Vietnam

Đồng tác giả

Science Journal of Business and Management, Vol.5, Issue 4, August 2017, pages 149-157
DOI: 10.11648/j.sjbm.20170504.13

2017

24

Critical successful factors for innovation in Vietnamese firms

Đồng tác giả

Journal of Industrial Engineering and Management, Vol.10, No.3 (2017), pages 522-544
DOI: 10.3926/jiem.2020

2017

25

Knowledge sharing and innovation capability: Building integrated conceptual framework

Đống tác giả

Proceedings of The 6th International Conference on Emerging Challenges: Strategic integrated ICECH2017, Bach Khoa Publishing House, Hanoi, 11/2017 tr.521-527

2017

26

Công nghệ blockchain và một số ứng dựng cơ bản

Tác giả

Kỷ yếu Hội thảo khoa học quốc gia "Thương mại điện tử và giải pháp thông tin trong thời kỳ cách mạng công nghiệp" tr.154-165

2018

27

Các yếu tố quyết định đến hành vi chia sẻ tri thức của nhân viên trong các doanh nghiệp viễn thông Việt Nam

Đồng tác giả

Tạp chí Kinh tế và Phát triển, số 261 (03/2019), tr.30-39

2019

28

Customer perception toward electronic commerce systems in Vietnam
 

Đồng tác giả

Management Science Letters, Vol.10 (2020), pages 2861–2868
DOI: 10.5267/j.msl.2020.4.022

2020

12. Giáo trình / sách tham khảo / chuyên khảo

TT

Tên sách

Chủ biên hoặc
thành viên

Năm/nhà xuất bản

1

Giao dịch thương mại điện tử - Một số vấn đề cơ bản, Nxb. Chính trị Quốc gia

Chủ biên

2002

2

Sách Bài tập Kinh tế doanh nghiệp thương mại, Nxb. Thống kê, Hà Nội

Thành viên

2004

3

Giáo trình Thương mại điện tử căn bản, Trường Đại học Thương mại, Nxb. Thống kê, Hà Nội

Thành viên

2011

4

Giáo trình Phát triển hệ thống Thương mại điện tử, Nxb. Thống kê, Hà Nội

Thành viên

2014

5

Giáo trình Chính phủ điện tử Nxb. Thống kê, Hà Nội

Thành viên

2018

13. Các đề tài, dự án, nhiệm vụ KH&CN

TT

Tên đề tài, dự án,
nhiệm vụ KH&CN 
các cấp

Thời gian
(bắt đầu - kết thúc)

Chủ nhiệm/Thư ký /Thành viên

Tình trạng
 

1

Hoàn thiện một bước công tác hoạch định chiến lược kinh doanh trong các doanh nghiệp thương mại ở nước ta hiện nay

2001

Thành viên

Đã hoàn thành

2

Những điều kiện áp dụng thương mại điện tử cho các doanh nghiệp Việt Nam

2001

Thành viên

Đã hoàn thành

3

Hoàn thiện tổ chức, điều hành công ty cổ phần đ­ược cổ phần hoá từ DNNN

2003

Thành viên

Đã hoàn thành

4

Một số biện pháp nhằm hoàn thiện công tác xây dựng kế hoạch ở các doanh nghiệp trong giai đoạn hiện nay

2005

Thành viên

Đã hoàn thành

5

Xây dựng chương trình đào tạo chuyên ngành Thương mại điện tử thuộc ngành Quản trị kinh doanh ở Việt Nam

2005

Thành viên

Đã hoàn thành

6

Các mô hình TMĐT B2B và khả năng ứng dụng ở Việt Nam

2006

Chủ nhiệm

Đã hoàn thành

7

Xây dựng gói bài giảng điện tử học phần Thương mại điện tử căn bản phục vụ cho đào tạo e-learning

2008

Chủ nhiệm

Đã hoàn thành

8

Nghiên cứu ứng dụng hệ thống đào tạo trực tuyến trong đào tạo thương mại điện tử

2016

Chủ nhiệm

Đã hoàn thành

9

Ứng dụng các công cụ công nghệ thông tin trong quản trị tri thức đối với hoạt động giảng dạy và nghiên cứu tại Trường Đại học Thương mại

2017

Chủ nhiệm

Đã hoàn thành

10

Nghiên cứu thực chứng về mối quan hệ giữa chia sẻ tri thức cá nhân, đổi mới sáng tạo và kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh của các doanh nghiệp Việt Nam (Nafosted 502.02-2016.03)

2019

Thành viên

Đã hoàn thành

14. Kinh nghiệm về giảng dạy
- Hướng dẫn luận văn thạc sĩ và 01 nghiên cứu sinh (đang thực hiện)

                 

 

 

Xem thêm