Thông tin nhân sự

Quay trở lại danh sách
 TS. Nguyễn Thị Hội

TS. Nguyễn Thị Hội

Chức vụ: Phó Trưởng Khoa, Giảng viên chính

Chức danh kiêm nhiệm: Chủ tịch Công đoàn Khoa

Địa chỉ email: hoint@tmu.edu.vn