Thông tin nhân sự

Quay trở lại danh sách
 ThS. Nguyễn Thị Hiền

ThS. Nguyễn Thị Hiền

Chức vụ: Chuyên viên hành chính đào tạo Khoa

Chức danh kiêm nhiệm: Bí thư Liên chi Đoàn

Địa chỉ email: hientctm1412@gmail.com