Bộ môn Thương mại điện tử
Thông tin nhân sự


Họ tên ThS. NCS. Vũ Thị Thúy Hằng
Chức danh chính Phó trưởng bộ môn
Thuộc bộ phận Bộ môn Thương mại điện tử
Ngày sinh           Nơi sinh: Hưng Yên
Địa chỉ email hangtmdt@tmu.edu.vn
Điện thoại cơ quan 0914.687.735
Trình độ chuyên môn Thạc sỹ
Quá trình đào tạo
Bậc đào tạo Nơi đào tạo Chuyên ngành Năm tốt nghiệp
Đại học Đại học Thương Mại Quản trị TMĐT 2009
Thạc sỹ Đại học Thương Mại Thương mại 2013
       
Trình độ ngoại ngữ (mỗi mục đề nghị ghi rõ mức độ: Tốt/Khá/TB)
TT Tên ngoại ngữ Nghe Nói Đọc Viết
1 Tiếng Anh (IELTS 5.0) 5.0 5.0 5.0 5.5
2          
Quá trình công tác
Thời gian
(từ năm ... đến năm...)
Vị trí
công tác
Lĩnh vực
chuyên môn
Cơ quan công tác
Tháng 10/2009 – Tháng 8/2010 Giảng viên Thương mại điện tử Bộ môn Quản trị tác nghiệp Thương mại điện tử - Khoa Thương mại điện tử - Đại học Thương Mại
Tháng 8/2010 – Tháng 10/2016 Giảng viên Thương mại điện tử Bộ môn Nguyên lý Thương mại điện tử - Khoa Thương mại điện tử - Đại học Thương Mại
Tháng 11/2016 – nay Giảng viên, Phó Trưởng Bộ môn Thương mại điện tử Bộ môn Thương mại điện tử - Khoa Hệ thống thông tin kinh tế và Thương mại điện tử - Đại học Thương Mại
Các bài báo khoa học được công bố
TT Tên bài báo
 
Tác giả
hoặc  đồng
tác giả
Nơi công bố
(tên tạp chí, kỷ yếu hội thảo khoa học đã đăng )
Năm
công bố
1 Vai trò của thương mại điện tử đối với tái cấu trúc doanh nghiệp Đồng tác giả Hội thảo khoa học quốc tế: “Tái cấu trúc ngành và các doanh nghiệp công thương trong giai đoạn hậu khủng hoảng tài chính toàn cầu” 2010
2 Phát triển hệ thống phân phối bán lẻ của các doanh nghiệp thương mại điện tử Việt Nam theo kinh nghiệm quốc tế Đồng tác giả Hội thảo khoa học quốc gia: “ Các cam kết WTO về dịch vụ phân phối - Những vấn đề đặt ra đối với Việt Nam” 2010
3 Một số kết luận và đề xuất từ phân tích kết quả điều tra tình trạng việc làm của sinh viên khóa 41 Khoa Thương mại điện tử Đồng tác giả Hội thảo khoa học quốc gia: “Đổi mới phương pháp đào tạo và quản lý đào tạo đáp ứng tuyên bố chuẩn đầu ra các chuyên ngành - tổng kết 5 năm và định hướng phát triển” 2010
4 Mô hình quản trị chiến lược dựa trên tri thức ứng dụng cho các doanh nghiệp thương mại điện tử Việt Nam Đồng tác giả Hội thảo khoa học quốc tế: "Quản trị chiến lược dựa trên tri thức trong khu vực Đông Nam Á: Thách thức, nhân tố và triển vọng” 2011
5 Phát triển kỹ năng thương mại điện tử cho sinh viên chuyên ngành quản trị TMĐT tại đại học Thương mại Tác giả Hội thảo khoa học quốc tế: “Đào tạo Thương mại điện tử đáp ứng nhu cầu doanh nghiệp: Thực trạng Việt Nam và kinh nghiệm quốc tế” 2011
6 Phát triển ngành công nghiệp nội dung số tại Việt Nam – cơ hội và thách thức Tác giả Hội thảo khoa học quốc tế: “Hội nhập: Cơ hội và thách thức” 2012
7 Xây dựng chiến lược thương mại điện tử cho doanh nghiệp Việt Nam trong thời kỳ hội nhập Đồng tác giả Hội thảo khoa học quốc tế: “Hội nhập: Thành tựu và những vấn đề đặt ra” 2013
8 Thương mại điện tử - Thúc đẩy tiêu dùng bền vững và xây dựng lối sống xanh Tác giả Hội thảo khoa học quốc tế: “Tăng trưởng xanh trong thời kỳ toàn cầu hóa: các phương diện kinh tế, quản trị doanh nghiệp và xã hội” 2013
9 Nghiên cứu và đề xuất một số kỹ thuật để cải tiến phương pháp dạy và học hiện nay Tác giả Hội thảo khoa học cấp trường: “Đổi mới nội dung, phương pháp giảng dạy đáp ứng chuẩn đầu ra các chuyên ngành đào tạo của Trường Đại học Thương mại” 2014
10 Giới thiệu mô hình lớp học đảo ngược (flipped classroom) và luận bàn về khả năng ứng dụng trong đào tạo chính quy Thương mại điện tử Tác giả Hội thảo khoa học quốc tế: “Tổng kết 10 năm đào tạo chính quy ngành thương mại điện tử và hướng phát triển” 2015
11 Nền kinh tế phi chính thức và một số phân tích về thực trạng giao dịch, trao đổi thông tin phi chính thức trên mạng xã hội Việt Nam Tác giả Hội thảo khoa học quốc tế: “Kinh tế phi chính thức: Thực trạng và các vấn đề đặt ra đối với các nền kinh tế 2015
12 Đẩy mạnh xuất khẩu sang Trung Quốc thông qua sàn giao dịch điện tử Alibaba.com, nghiên cứu tại tỉnh Cao Bằng Đồng tác giả Hội thảo khoa học quốc gia: “Thực trạng và giải pháp phát triển thị trường vùng Tây Bắc 2016
13 Nghiên cứu về internet vạn vật và giải pháp ứng dụng internet vạn vật trong các doanh nghiệp Việt Nam Tác giả Hội thảo khoa học quốc gia: “Khoa học quản trị và kinh doanh lần thứ VI” 2017
14 Giới thiệu về nền kinh tế chia sẻ và định hướng cho Việt Nam Tác giả Hội thảo khoa học quốc gia: “Nâng cao năng lực quản lý kinh tế và QTKD trong bối cảnh Cách mạng công nghiệp lần thứ 4” 2017
15 The criterias for assessing the sharing service capacity of transportation companies in Viet Nam Tác giả Hội thảo khoa học quốc tế: “International Conference on Business, Management and Accounting” 2018
16 The role of sharing economy for tourism business in Vietnam: The perspective of Online Travel Agents Tác giả Hội thảo khoa học quốc tế: “Cách mạng công nghiệp 4.0: Cơ hội và thách thức đối với phát triển kinh tế Việt Nam” 2018
17 Nghiên cứu tác động của kinh tế chia sẻ tới hoạt động kinh doanh du lịch trực tuyến tại Việt Nam – tiếp cận về lý thuyết Tác giả Hội thảo khoa học quốc gia: “Thương mại điện tử và Giải pháp thông tin trong thời kỳ Cách mạng công nghiệp 4.0” 2018
18 E-travel and criteria for measuring e-travel service quality Tác giả Hội thảo khoa học quốc tế: “1st International Conference on Contemporary Issues in Economics, Management and Business” 2018
19 Research for Sharing economy business models and Suggestions for Vietnamese companies Tác giả Hội thảo khoa học quốc tế: “Thương mại và Phân phối” 2018
20 Những tác động của kinh tế chia sẻ tới thị trường lao động và hàm ý giải pháp cho Việt Nam Tác giả Hội thảo khoa học quốc gia: “Quản trị nhân lực doanh nghiệp trong bối cảnh hội nhập quốc tế và Cách mạng công nghiệp 4.0” 2019
Giáo trình / sách tham khảo / chuyên khảo
TT Tên sách Chủ biên hoặc
thành viên
Năm / nhà xuất bản
1 Thương mại di động Thành viên 2014/NXB Thống kê
2 HD thực hành Tìm kiếm
thông tin trên mạng internet
Thành viên 2019/ NXB Hà Nội
       

Các đề tài, dự án, nhiệm vụ KH&CN
Tên đề tài, dự án, nhiệm vụ KH&CN
các cấp
Thời gian
(bắt đầu - kết thúc)
Chủ nhiệm /Thư ký /Thành viên Tình trạng
 
Nghiên cứu mô hình sàn giao dịch điện tử Alibaba và khả năng ứng dụng cho các doanh nghiệp Việt Nam 2009
/2010
Thành viên Cấp trường
Đã nghiệm thu
Giải pháp tăng cường hiệu lực thanh toán điện tử sử dụng thẻ ATM tại các doanh nghiệp bán lẻ điện tử trên địa bàn Hà Nội 2010
/2011
Đồng chủ nhiệm Cấp trường
Đã nghiệm thu
Thiết lập và thẩm định một kế hoạch kinh doanh điện tử 2012/
2013
Chủ nhiệm Cấp trường
Đã nghiệm thu
Nghiên cứu xây dựng mô hình trao đổi dữ liệu điên tử dựa trên chuẩn ebXML cho siêu thị và các nhà cung ứng 2012/
2014
Thành viên Cấp bộ
Đã nghiệm thu
Nghiên cứu khả năng ứng dụng công nghệ RFID (nhận dạng bằng sóng tần vô tuyến) trong thương mại điện tử 2013/
2014
Chủ nhiệm Cấp trường
Đã nghiệm thu
Nghiên cứu mạng lưới vạn vật kết nối Internet (Internet of Things) và khả năng ứng dụng tại thị trường thương mại điện tử Việt Nam 2016/
2017
Chủ nhiệm Cấp trường
Đã nghiệm thu
Nghiên cứu ảnh hưởng của truyền thông xã hội tới hoạt động kinh doanh trực tuyến của các doanh nghiệp Việt Nam 2017
/2018
Thành viên Cấp bộ
Đã nghiệm thu
Nghiên cứu sự tác động của kinh tế chia sẻ tới hoạt động kinh doanh du lịch trực tuyến tại Việt Nam 2018/
2019
Chủ nhiệm Cấp trường
Đã nghiệm thu

Kinh nghiệm về giảng dạy
- Thương mại điện tử: 10 năm                - Quản trị dự án TMĐT: 2 năm
- Thương mại di động: 5 năm                 - Marketing TMĐT: 2 năm

Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây